Privacyverklaring

Laika vindt gegevensbescherming belangrijk. Wij respecteren jouw privacy conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de recente wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). In deze verklaring willen we helder en transparant informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, verwerken.

Laika is een dataverwerkingsverantwoordelijke. Dit wil zeggen dat we gegevens bijhouden van ons publiek. We verzamelen enkel gegevens die relevant zijn voor onze diensten.

1.    Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden vragen en verzamelen wij persoonsgegevens die we rechtstreeks van jou verkrijgen:

-          het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen om je op de hoogte te brengen van onze activiteiten en om deze bij jou te promoten;

-          om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Laika, indien wij zelf instaan voor de organisatie daarvan, vb. toonmomenten in eigen ruimte, projecten in eigen beheer, etc.;

-          het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens van je vragen:

-          Persoonlijke identiteitsgegevens: voornaam, naam, e-mailadres, adres, woonplaats,  telefoonnummer

-          Persoonlijke kenmerken: leeftijd, nationaliteit, taal

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

2.    Verstrekking aan derden

Indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij de gegevens die je aan ons geeft aan derde partijen verstrekken.

Wij gebruiken een derde partij voor:

-          Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting) en de hosting van de databank waarin deze gegevens worden opgeslagen;

-          Het verzorgen van IT-infrastructuur;

-          Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

-          Het verkopen van tickets namens ons door gemachtigde ticketverkopers, alsook locaties waar onze evenementen worden gehouden of artiesten die wij promoten.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven de verstrekte gegevens niet aan andere derden dan hierboven vermeld door, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten alle tijden in te trekken.

3.    Gebruik van cookies

Cookies worden gebruikt met het oog op het verzamelen van statistische informatie (page requests, visits, visitor, …).  De site van Laika gebruikt hier Google Analytics voor.

Je hebt de mogelijkheid je browser zodanig in te stellen dat je een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt. Bovendien kan je cookies op iedere ogenblik van jouw harde schijf verwijderen. Je kan ook cookies uitschakelen in je internetbrowser.

4.    Bescherming gegevens

Laika neemt alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang…

5.    Bewaartermijn

Laika bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als je je op onze nieuwsbrief geabonneerd hebt, bewaren we jouw gegevens tot het moment dat je je weer afmeldt. Je kan te allen tijde jezelf uitschrijven via onze nieuwsbriefmodule of ons via andere kanalen ervan op de hoogte te brengen dat je je gegevens wil verwijderd zien.

6.    Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Je kan eveneens bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of te laten verwijderen? Neem dan contact op met:

Laika, Albrecht Rodenbachstraat 21, 2140 Borgerhout

info@laika.be +32 (0)3 230 81 91

7.    Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

8.    Wijziging privacy statement

Laika kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.